Back to Top

"Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 171 Ден 172Ден 173

1 Летописи глава 25

1
И Давид и военачалниците отделиха за службата някои от синовете на Асаф и Еман, и Едутун да пророкуват с арфи и лири, и с кимвали; а броят на мъжете, които работеха в службата си, беше:
2
от синовете на Асаф: Закхур и Йосиф, и Натания, и Асарила, синовете на Асаф, под ръководството на Асаф, който пророкуваше по наредбата на царя.
3
От Едутун, синовете на Едутун: Годолия и Езрий, и Исая, и Асавия, и Мататия, и Семей, шестима, под ръководството на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славеше и хвалеше ГОСПОДА.
4
От Еман, синовете на Еман: Вукия и Матания, Озиил, Суваил и Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий и Ромамтиезер, Йосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот.
5
Всички тези бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да издига рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.
6
Всички тези бяха под ръководството на бащите си Асаф и Едутун, и Еман при пеенето в ГОСПОДНИЯ дом с кимвали, лири и арфи за службата на Божия дом по наредбата на царя.
7
И броят им, заедно с братята им, обучени в пеенето за ГОСПОДА, всичките изкусни певци, беше двеста осемдесет и осем души.
8
И те хвърлиха жребий за задълженията си, малкият както и големият, учителят както и ученикът.
9
И първият жребий излезе за Асаф, за сина му Йосиф; вторият — за Годолия; той и братята му, и синовете му бяха дванадесет души;
10
третият — за Закхур, синовете му и братята му, дванадесет души;
11
четвъртият — за Езрий, синовете му и братята му, дванадесет души;
12
петият — за Натания, синовете му и братята му, дванадесет души;
13
шестият — за Вукия, синовете му и братята му, дванадесет души;
14
седмият — за Асарила, синовете му и братята му — дванадесет души;
15
осмият — за Исая, синовете му и братята му — дванадесет души;
16
деветият — за Матания, синовете му и братята му, дванадесет души;
17
десетият — за Семей, синовете му и братята му, дванадесет души;
18
единадесетият — за Азареил, синовете му и братята му, дванадесет души;
19
дванадесетият — за Асавия, синовете му и братята му, дванадесет души;
20
тринадесетият — за Суваил, синовете му и братята му, дванадесет души;
21
четиринадесетият — за Мататия, синовете му и братята му, дванадесет души;
22
петнадесетият — за Еримот, синовете му и братята му, дванадесет души;
23
шестнадесетият — за Анания, синовете му и братята му, дванадесет души;
24
седемнадесетият — за Йосвекаса, синовете му и братята му, дванадесет души;
25
осемнадесетият — за Ананий, синовете му и братята му, дванадесет души;
26
деветнадесетият — за Малотий, синовете му и братята му, дванадесет души;
27
двадесетият — за Елиата, синовете му и братята му, дванадесет души;
28
двадесет и първият — за Отир, синовете му и братята му, дванадесет души;
29
двадесет и вторият — за Гидалтий, синовете му и братята му, дванадесет души;
30
двадесет и третият — за Маазиот, синовете му и братята му, дванадесет души;
31
и двадесет и четвъртият — за Ромамтиезер, синовете му и братята му, дванадесет души.

1 Летописи глава 26

1
За отредите на вратарите: от кореевците: Меселемия, синът на Корей, от синовете на Асаф.
2
И Меселемия имаше синове: Захария, първородният; Едиил, вторият, Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;
3
Елам, петият; Йоанан, шестият; Елиоинай, седмият.
4
И Овид-Едом имаше синове: Семая, първородният; Йозавад, вторият; Йоах, третият; Сахар, четвъртият; Натанаил, петият;
5
Амиил, шестият; Исахар, седмият; Феулатай, осмият; защото Бог го беше благословил.
6
И на сина му Семая се родиха синове, които властваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже.
7
Синове на Семая: Офний и Рафаил, и Овид, Елзавад и братята му, силни мъже, Елиу и Семахия.
8
Всички тези от синовете на Овид-Едом, те и синовете им, и братята им, бяха силни мъже, способни за службата, шестдесет и двама души от Овид-Едом.
9
А Меселемия имаше синове и братя, силни мъже, осемнадесет души.
10
И Оса от синовете на Мерарий имаше синове: Симрий, главата — въпреки че не беше първородният, пак баща му го направи глава;
11
Хелкия, вторият; Тевалия, третият; Захария, четвъртият. Всички синове и братя на Оса бяха тринадесет души.
12
Тези отреди на вратарите, според главите на семействата, имаха задължение като братята си да служат в ГОСПОДНИЯ дом.
13
И за всяка порта хвърлиха жребий според бащините си домове, малкият, както и големият.
14
И за Селемия жребият падна за изток. И хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и неговият жребий излезе за север;
15
за Овид-Едом — за юг, а за синовете му — за склада;
16
за Суфим и Оса — за запад, при портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.
17
На изток бяха шестима левити на ден, на север — четирима на ден, на юг — четирима на ден, и при склада — по двама;
18
при Парвар, на запад — четирима на пътя и двама при Парвар.
19
Това са отредите на вратарите от синовете на корейците и от синовете на Мерарий.
20
А от левитите Ахия беше над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
21
Синовете на Ладан, синовете на гирсонеца Ладан, главите на бащините домове на гирсонеца Ладан, ехиилците:
22
синовете на ехиилците: Зетам и брат му Йоил бяха над съкровищата на ГОСПОДНИЯ дом.
23
От амрамовците, исааровците, хевроновците и озииловците
24
Суваил, синът на Гирсом, син на Мойсей, беше надзирател над съкровищата.
25
А братята му от Елиезер: синът му Равия, и негов син — Исая, и негов син — Йорам, и негов син — Зехрий, и негов син — Селомит.
26
Този Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид и главите на бащините домове, хилядниците и стотниците, и военачалниците.
27
От войните и от плячката бяха посветили за поддържането на ГОСПОДНИЯ дом.
28
И всичко, което бяха посветили гледачът Самуил и Саул, синът на Кис, и Авенир, синът на Нир, и Йоав, синът на Саруя, всичко посветено беше под ръката на Селомит и братята му.
29
От исааровците Ханания и синовете му бяха управители и съдии над Израил за външните дела.
30
От хевроновците Асавия и братята му, хиляда и седемстотин силни мъже, бяха надзиратели над Израил отсам Йордан, на запад, за всичките ГОСПОДНИ дела и в служба на царя.
31
От хевроновците Ерия беше глава — от хевроновците, според родословието им, според бащините им домове. В четиридесетата година на царуването на Давид ги прегледаха и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир-Галаад.
32
И братята му бяха две хиляди и седемстотин силни мъже, глави на бащини домове. И цар Давид ги постави над рувимците и гадците, и половината манасиево племе за всички Божии дела и за делата на царя.

1 Летописи глава 27

1
И това са израилевите синове според преброяването им, главите на бащините домове и хилядниците, и стотниците, и управителите им, които служеха на царя във всички дела на отредите, които всеки месец встъпваха в служба и излизаха от служба, през всичките месеци на годината. Всеки отред беше от двадесет и четири хиляди души.
2
Над първия отред, за първия месец, беше Ясовеам, синът на Завдиил; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
3
Той беше от синовете на Фарес, глава на всички военачалници за първия месец.
4
И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай; а началник на неговия отред беше Макелот; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
5
Третият военачалник, за третия месец, беше Ваная, синът на свещеника Йодая; той беше глава; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
6
Този е Ваная, който беше силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше синът му Амизавад.
7
Четвъртият, за четвъртия месец, беше Асаил, братът на Йоав, а след него — синът му Зевадия; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
8
Петият, за петия месец, беше началникът Самот, езраецът; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
9
Шестият, за шестия месец, беше текоецът Ирас, синът на Екис; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
10
Седмият, за седмия месец, беше фелонецът Хелис, от синовете на Ефрем; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
11
Осмият, за осмия месец, беше хусатецът Сивехай, от заровците; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
12
Деветият, за деветия месец, беше анатотецът Авиезер, от вениаминцитЕ; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
13
Десетият, за десетия месец, беше нетофатецът Маарий, от заровците; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
14
Единадесетият, за единадесетия месец, беше пиратонецът Ваная от синовете на Ефрем; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
15
Дванадесетият, за дванадесетия месец, беше нетофатецът Хелдай, от Готониил; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
16
А над израилевите племена бяха: първенец на рувимците беше Елиезер, синът на Зехрий; на симеонците — Сафатия, синът на Мааха;
17
на Леви — Асавия, синът на Кемуил; на Аарон — Садок;
18
на Юда — Елиу, от братята на Давид; на Исахар — Амрий, синът на Михаил;
19
на Завулон — Исмая, синът на Авдия; на Нефталим — Еримот, синът на Азриил;
20
на синовете на Ефрем — Осия, синът на Азазия; на половината манасиево племе — Йоил, синът на Федая;
21
на другата половина на Манасия в Галаад — Идо, синът на Захария; на Вениамин — Ясиил, синът на Авенир;
22
на Дан — Азареил, синът на Ероам. Тези бяха началници на израилевите племена.
23
А Давид не преброи онези, които бяха на двадесет години и по-малко; защото ГОСПОД беше казал, че ще умножава Израил както небесните звезди.
24
Йоав, синът на Саруя, беше започнал да брои, но не беше завършил, защото поради това преброяване дойде гняв над Израил. И така, броят не се вписа в записите в летописите на цар Давид.
25
И над съкровищата на царя беше Азмавет, синът на Адиил; над запасите на полето, в градовете и в селата и на крепостите — Йонатан, синът на Озия;
26
а над полските работници, които обработваха земята — Езрий, синът на Хелув;
27
а над лозята — раматецът Семей; над плода от лозята, събиран в избите за вино — сифматецът Завдий;
28
а над маслините и черниците, които бяха в низината — гедиротецът Вааланан; а над складовете за маслинено масло — Йоас;
29
а над говедата, които пасяха в Сарон — саронецът Ситрай; а над говедата, които бяха в долините — Сафат, синът на Адлай;
30
а над камилите — исмаилецът Овил; а над магариците — меронотецът Ядаия;
31
и над дребния добитък — агарянинът Язиз. Всички тези бяха настойници на имота на цар Давид.
32
А Йонатан, чичото на Давид, беше съветник; той беше разумен човек и книжник. А Ехиил, синът на Ахмоний, беше с царските синове.
33
И Ахитофел беше съветник на царя; а архиецът Хусай беше приятел на царя;
34
а след Ахитофел съветници бяха Йодая, синът на Ваная и Авиатар. А Йоав беше военачалник на царя.

Откровение глава 1

1
Откровението на Иисус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което скоро трябва да стане, и изпрати и го извести чрез ангела Си на Своя слуга Йоан,
2
който засвидетелства Божието слово и свидетелството на Иисус Христос, и всичко, което е видял.
3
Блажен този, който чете, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
4
Йоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, който е и който е бил, и който идва, и от седемте Духове, които са пред Неговия престол,
5
и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си,
6
и който ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство за вечни векове! Амин.
7
Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще заридаят заради Него. Да, амин.
8
Аз съм Алфа и Омега, (Началото и Краят) – казва Господ Бог, който е и който е бил, и който идва, Всемогъщият.
9
Аз, Йоан, ваш брат и участник заедно с вас в скръбта и в царството, и в търпението, които са в Иисус (Христос), бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и свидетелството на Иисус (Христос).
10
В Господния Ден бях в Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба,
11
който казваше: Това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до седемте църкви: до Ефес и до Смирна, и до Пергам, и до Тиатир, и до Сардис, и до Филаделфия, и до Лаодикия.
12
И се обърнах да видя гласа, който ми говореше. И като се обърнах, видях седем златни светилника
13
и по средата на седемте светилника – Един, като Човешкия Син, облечен с дълга до петите дреха и препасан със златен пояс около гърдите.
14
А главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък,
15
и краката Му – като лъскав бронз, нажежен в пещ, а гласът Му – като звук от много води.
16
И в дясната Си ръка имаше седем звезди, и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.
17
И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи дясната Си ръка върху мен и каза: Не се бой, Аз съм Първият и Последният, и Живият;
18
и бях мъртъв, и ето, живея за вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.
19
Напиши това, което си видял, и това, което е, и това, което ще бъде след това.
20
Тайната на седемте звезди, които видя в дясната Ми ръка, и на седемте златни светилника: седемте звезди са ангелите на седемте църкви, а седемте светилника са седемте църкви.

Откровение глава 2

1
До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Онзи, който държи седемте звезди в дясната Си ръка, който ходи сред седемте златни светилника:
2
Зная твоите дела, твоя труд и твоето търпение, и че не можеш да търпиш злите хора; и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи;
3
и имаш търпение и за Моето Име си издържал, и не си се уморил.
4
Но имам това против теб, че си оставил първата си любов.
5
И така, спомни си откъде си паднал и се покай, и върши първите си дела; ако ли не, ще дойда при теб (скоро) и ще отместя светилника ти от мястото му, ако не се покаеш.
6
Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.
7
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е (сред) Божия рай.
8
До ангела на смирненската църква пиши: Това казва Първият и Последният, който беше мъртъв и оживя:
9
Зная твоите дела, скръб и бедност – но ти пак си богат – и как те хулят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, а са сатанинска синагога.
10
Не се страхувай от това, което ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да бъдете изпитани, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.
11
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
12
До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Този, който има острия от двете страни меч:
13
Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатана, и държиш здраво Името Ми, и не си се отрекъл от Моята вяра даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, където живее Сатана.
14
Но имам малко против теб, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави примка пред израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват.
15
Така също и ти имаш някои, които държат учението на николаитите, което мразя.
16
Покай се! Ако ли не, ще дойда при теб скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата Ми.
17
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето написано ново име, което никой не познава освен този, който го получава.
18
До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, който има очи като огнен пламък и чиито крака приличат на лъскав бронз:
19
Зная твоите дела и любовта, и вярата, и служението, и твоето търпение, и че последните ти дела са повече от първите.
20
Но имам против теб това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено.
21
И Аз й дадох време да се покае за блудството си, но тя не се покая.
22
Ето, Аз скоро ще я тръшна на легло; и онези, които прелюбодействат с нея, ще хвърля в голяма скръб, освен ако не се покаят от нейните дела;
23
и децата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Този, който изпитвам вътрешностите и сърцата; и ще дам на всеки от вас според делата му.
24
А казвам на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали дълбочините на Сатана, както казват: няма да наложа на вас друг товар,
25
но дръжте онова, което имате, докато дойда.
26
А на този, който победи и който пази Моите дела докрай, ще дам власт над нациите;
27
?и ще ги пасе с желязна тояга и те ще се строшат като грънчарски съдове“, както и Аз получих от Своя Отец.
28
И ще му дам зорницата.
29
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!